Muôi múc kem mầu

44,000

Kích thước: 23 cm

Kích thước cầu múc kem: 6,5 x 3,5 cm