Khuôn mousse tim 22 cm thành 8 cm

48,000

Chiu cao: 8 cm

Cht liu: Inox

Xut x: Việt Nam