Bộ cup đong 6 chiếc

25,000

Bộ cốc đo lường 6 chiếc:

  • Cốc  1: 250 ml
  • Cốc 2: 125 ml
  • Cốc 3: 85 ml
  • Cốc 4: 60 ml
  • Cốc 5: 15 ml
  • Cốc 6: 7,5 ml