Khuôn mousse tim 20 cm thành 8 cm

50,000

Chiu cao: 8 cm

Cht liu: Inox

Xut x: Việt Nam