Bộ cup đong mầu 4 chiếc

24,000

Bộ cup đong mầu 4 chiếc bao gồm

  • Cup 1 = 1 cup
  • Cup 2 = 1/2 cup
  • Cup 3 = 1/3 cup
  • Cup 4 = 1/4 cup

Hết hàng